Kulturalna Wisła

F u n d a c j a K u l t u r a l n e D z i e c i, której misją jest tworzenie sposobności dla kreatywnego rozwoju najmłodszych, zaprasza na wakacyjny cykl rodzinnych wydarzeń „ K u l t u r a l n a W i s ł a ”, którego główną bohaterką będzie wiślana S y r e n k a !

* * * P I E R W S Z E W Y D A R Z E N I E J U Ż W S O B O T Ę 8 L I P C A W L A P L A Y A ! * * * /szczegóły na fb stronie tego wydarzenia już wkrótce!/

Spektakle, warsztaty, gry miejskie oraz towarzyszące im interaktywne atrakcje, odbędą się w parkach i domach kultury 1 8 d z i e l n i c W a r s z a w y o r a z n a t e r e n i e n a d w i ś l a n y m . Projekt współfinansowany jest przez m. st. Warszawa, a patronat honorowy nad nim objął R z e c z n i k P r a w D z i e c k a .

„ K u l t u r a l n a W i s ł a ” jest wyjątkową okazją do spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym, zapoznania najmłodszych z historią stolicy oraz zagadnieniami dotyczącymi lokalnych eko-problemów w atmosferze zabawy i interakcji.

Program każdego wydarzenia to:

1 . G r a m i e j s k a pt. „Śladami warszawskiej Syrenki – Wisła”
2 . K r e a t y w n e w a r s z t a t y i w y s t ę p y c i e k a w y c h g o ś c i
3 . M u z y c z n y , i n t e r a k t y w n y s p e k t a k l pt. „Wiślana Syrenka”, w którym udział biorą aktorzy warszawskich scen teatralnych.

Gra miejska „Śladami warszawskiej Syrenki – Wisła” jest formą zabawy w lokalnej przestrzeni, która angażuje najmłodszych i ich rodziców w świadome rozwiązywanie zadań: dzieci wcielają się w rolę pomocników Syrenki i podążając za tropami oraz enigmatycznymi wskazówkami pomagają w odnalezieniu jej zagubionych sióstr. Po poprawnym rozwikłaniu zagadek, zdobywają punkty zwycięstwa.

* * * W S T Ę P N A W S Z Y S T K I E W Y D A R Z E N I A J E S T W O L N Y , A L E N A G R Ę M I E J S K Ą O B O W I Ą Z U J Ą Z A P I S Y : Z A P I S Y @ K U L T U R A L N E D Z I E C I . P L * * *

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA ICH INDYWIDULANYCH STRONACH FB.

* * *

A m b a s a d o r a m i „ K u l t u r a l n e j W i s ł y ” s ą:
ELIZA GWIAZDA, PAULINA HOLTZ, HANNA KOCHAŃSKA, KAROLINA PILARCZYK, ANNA GŁOGOWSKA, ANNA SANDOWICZ ORAZ JACEK ZAWADA

P a t r o n a m i m e d i a l n y m i „ K u l t u r a l n e j W i s ł y ” s ą:
Radio dla Ciebie, Warszawa.pl, Ekologia.pl, Szkrab, Dziecko w Warszawie, wolnasobota.pl, tatento.pl, Czas Dzieci, Mapa Dzieci, Mama Warszawianka, MamaKlub

P a r t n e r a m i „ K u l t u r a l n e j W i s ł y ” s ą:
Rok Rzeki Wisły, WAMAT, Sklep Animator, Hulakula, Aleksander, Woda Żywiec, Ziaja, Arbonne, Egmont, DinoPark, Granna, CzuCzu, Paramedica Życie, TuTu Princess

Regulamin  Spektaklu, warsztatów i gry miejskiej Kulturalna Wisła 2017r

Organizatorem gry miejskiej i spektaklu z warsztatami jest Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl z siedzibą w Warszawie.
Udział w grze mogą brać osoby, które wcześniej zapisały się przez maila zapisy@kulturalnedzieci.pl uczestniczyć mogą również osoby, które przyjdą na start gry gdy będą wolne miejsca.
Gra i spektakl jest dla  uczestników od 3 roku życia, którzy są pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 Uczestnicy gry, spektaklu i warsztatów,  wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów ze spektaklu, warsztatów i gry) przez Fundacje Kulturalne Dzieci Waw Pl  i Partnerów wydarzenia oraz na przesyłanie im informacji dotyczących eventów i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Fundację Kulturalne Dzieci Waw Pl.

Wszystkie informacje dotyczące spektaklu, warsztatów i gry podane są na podstronie projektu..
Wysyłając mail ze zgłoszeniem na Grę, uczestnik akceptuje ten Regulamin.
Gra trwa zgodnie z opisem na jej stronie (około 2,5 godziny), każda drużyna dostaje odpowiednio wcześniej przygotowane instrukcje i pomoce do gry.
W grze może wziąć udział 60 drużyn. Decydująca jest kolejność zgłoszeń, natomiast podczas spektaklu może wziąć udział ok 200 osób w zależności od miejsca wykonania – warsztaty prowadzone są przed spektaklem dla ok. 50 najmłodszych

-Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji Fundacji Kulturalne Dni Dzieci Waw Pl, projektu i partnerów wydarzenia, uczestnictwo w całym evencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.
Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl  oraz jej pracownicy/ animatorzy/ techniczni nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie spektaklu, warsztatów oraz gry miejskiej. Wszystkie dzieci są pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują opiekę nad małoletnimi.

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry, spektaklu oraz warsztatów oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast wymagane jest zachowanie kulturalne w stosunku do pracowników Fundacji Kulturalne Dni Dzieci Waw Pl oraz innych uczestników.

-Gra trwa w godzinach wskazanych w regulaminie danej gry, umieszczonym w widocznym miejscu na starcie. Gra nie jest na czas, natomiast drużyna musi dotrzeć na metę w określonym czasie.

-Na mapie znajdują się punkty, które musicie odwiedzić. Na Zawodników oczekiwać tam będą nasi Animatorzy, którzy wyznaczą Zawodnikom zadania do wykonania.Punkty można odwiedzać w dowolnej kolejności.Posiadaczem legitymacji jest cała drużyna. Na legitymacji należy wpisać nazwę drużyny i zdać ją na koniec gry, na mecie.Legitymacja powinna być okazana w każdym odwiedzonym przez Zawodników miejscu, aby Animator nie miał wątpliwości kim jesteście. Na niej potwierdzane są zaliczenia wykonanych przez Zawodników zadań.

-Miejsca zaznaczone na mapie, otwarte są w godzinach podanych w regulaminie na starcie danej gry.

-Aby ukończyć misję, należy stawić się najpóźniej w wyznaczonej godzinie na mecie i zdać legitymację drużyny. Drużyny, które przybędą spóźnione, nie będą klasyfikowane w rankingu misji danej dzielnicy.

-Trzy drużyny, które zdobędą najwięcej punktów otrzymają nagrody

-Podczas spektaklu nie należy przeszkadzać aktorom np. wchodząc na scenę czy ruszając scenografię